Skip to content

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Pélicom Média Kft. (a továbbiakban: Pélicom Média) által üzemeltetett https://livestream.zone URL-en elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett élő online és archív videók megtekintésére (a továbbiakban együtt: „Tartalmak”) vonatkozik és ennek keretében a Tartalmak megtekintésére Néző személyek (továbbiakban: „Néző”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Pélicom Média és Néző a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Tartalmak megtekintésére történő jelentkezéssel a Néző kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Néző a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az elérésre nem jogosult.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető tartalmak esetében a Pélicom Média Kft., melynek adatai a következők:
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120
E-mail cím: zona@ilvestream.zone
Adószám: 25740356-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-286613

1.2. Jelen ÁSZF a Tartalmak megtekintésére történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

1.3. Pélicom Média kijelenti, a Néző pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben azok elfogadják az e-mail üzenetet írásbeliként.

1.4. A Tartalmak megtekintési jogának megszerzésére a Weboldalon keresztül lehet jelentkezni, az ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Néző felel. A Pélicom Média kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt emailcímen van lehetőség.

1.6. Felek között a Tartalmak megtekintésére jelentkezés a Pélicom Média visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Pélicom Média számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

1.7 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

2. Jelentkezés a Tartalmak megtekintésére

 2.1. A Néző a Tartalmakkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldal vonatkozó URL-jein érheti el.  Ha több információra van szüksége a Tartalmakról, lépjen kapcsolatban velünk kapcsolatba a fentebb megadott e-mail címen.

2.2. Az egyes Tartalmak megtekintéséért fizetendő díj az adott Tartalom oldalán kerül feltüntetésre. A fizetendő ár, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó árként van feltüntetve.

2.3. A Tartalmak megtekintési díja változtatásának jogát a Pélicom Média fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Weboldalon a Pélicom Média minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a szolgáltató nem köteles a Tartalom megtekintését hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek ismeretében a Néző elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a Pélicom Média csak akkor fogadja el, ha a Néző a hozzáférés megvásárlásánál valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Pélicom Médiát semmilyen felelősség nem terheli a Néző által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért.

2.5. A Pélicom Média fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.6 A jelentkezés menete

A Néző az adott Tartalom megtekintéséhez kötődő megtekintési díj megfizetésével szerez jogot a tartalom megtekintésére, melyet a Weboldal, adott Tartalomhoz kapcsolódó jelentkezési oldalon, a jelentkezés gombra kattintva tehet meg számlázási és regisztrációs adatainak megadása után. A sikeres tranzakció után emailben kiküldjük az élő adás nézéséhez szükséges elérhetőségeket. A Néző a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

3. Fizetési feltételek

A Néző megtekintési díjat bankkártyával fizeti Barion fizetési rendszeren keresztül. Az online kártyás fizetés az Barion Payment Zrt. által üzemeltetett oldalon történik. A Barion Általános Szerződési Feltételei itt olvashatók: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a Pélicom Média emailben juttatja el a Néző részére az általa a jelentkezéskor megadott emailcímre.

4. A Néző jogai és kötelezettségei

4.1. A Nézőnek jogában áll a Tartalmakat online elérni, megtekinteni élőben az élő adás ideje alatt, archívum esetében pedig a megtekintési díjban foglalt időtartam alatt korlátlan számban. A Tartalmakat megtekintési jogát a Néző nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Néző nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.2. A Tartalmakról tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Néző hozzáférésének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Pélicom Média a megtekintési díját nem téríti vissza.

4.3. Élő Tartalmak esetén Néző kérdéseit online chat felületen teheti fel, amennyiben ez a lehetőség engedélyezve van, de nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a többi Nézőt, szereplőket, illetve a Pélicom Média jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

5. A Pélicom Média jogai és kötelezettségei

5.1. A befizetett megtekintési díjat lemondás esetén a Pélicom Média abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét élő adás esetén annak kezdési napja előtt minimum 3 nappal a Néző emailen jelzi. Az élő adás kezdési napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza. Archív Tartalom esetén a Pélicom Média abban az esetben téríti vissza a megtekintési díjat, ha a Néző még egy alkalommal sem használta a hozzáférését az adott Tartalom elérésére.

5.2. A Pélicom Médiának jogában áll a Tartalmat törölni, amennyiben a Nézők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az Tartalomhoz tartozó esemény megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Pélicom Média vállalja, hogy ilyen esetben a Nézőket a lehető leghamarabb értesíti az elmaradásról és megtekintés díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

5.3. A Pélicom Média jogosult a Képzésben résztvevő Nézőt a Tartalom eléréséből kizárni, amennyiben a többi Nézőt, szereplőket, illetve a Pélicom Média jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a megtekintés díja nem jár vissza.

6. Kellékszavatosság

6.1. A Néző – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

    • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
    • A Néző a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Néző viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.2. A Néző köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. A Néző a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Néző 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.4 A Néző kellékszavatossági igényét a Pélicom Médiával szemben érvényesítheti.

6.5 A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Néző igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Néző köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. Felmondási jog

7.1. A fogyasztónak minősülő Néző a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Néző az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Pélicom Médiához az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikére. A fogyasztónak minősülő Néző ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is. A Néző határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2. Ha a fogyasztónak minősülő Néző felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Pélicom Média visszatéríti a Néző által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Pélicom Média az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Néző más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Nézőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Adatvédelem

A Pélicom Média a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Néző a megtekintési jog vásárlásával hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

9. Szerzői jog, felhasználási jog

A Weboldalon lévő Tartalmak kizárólagos felhasználási joga térbeli korlátozás nélküli (azaz az egész világra szóló), reklámcélú felhasználást is lehetővé tevő, részbeni felhasználást is engedélyező, a felhasználás mértékét tekintve korlátlan módon a Pélicom Médiáé. A felhasználási jog kiterjed a Tartalmak, annak részei, illetve annak egyes adásai, minden származékos termékére és jogaira, különösen valamennyi filmcélú felhasználáshoz kapcsolódó jogra (pl.: rögzítésére és a műpéldányok többszörözésére, valamint azok terjesztésére vonatkozó jogokra; a produkció, annak részei, illetve az adások bármilyen, jelen ÁSZF megkötésekor ismert, és ismertté váló technikával, és bármely audiovizuális vagy elektronikus hordozóra történő rögzítése, többszörözésére, beleértve a számítógéppel való többszörözést is); a Tartalmak, annak részei, illetve az adások tetszőleges felhasználásban televíziós vagy internetes sugárzás céljából történő forgalomba hozatalának jogára; interneten vagy más digitális interaktív módon történő (ide értve lekérhető médiaszolgáltatások – video-on-demand, pay-per-view, internetes videószolgáltatások – webcasting, streaming, letöltés is) hasznosításának jogára, a Tartalmak jellegzetes és eredeti alakjainak vagy elemeinek kereskedelmi hasznosításának, illetve ilyen hasznosítás engedélyezési jogára is. (merchandising jogok).

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Néző a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Pélicom Média ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén.

10.2. A Nézőnek a Pélicom Média által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Néző által megadott elérhetőségen a Nézőt írásban értesítjük az eredményről.

11. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Pélicom Média és Néző között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Néző a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Pélicom Média székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Néző számára:

    • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
    • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)
    • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

12. Egyebek

12.1. A Pélicom Média minden ésszerű, elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Pélicom Média a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Nézők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak védelmi szoftvereket és telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Tartalom megtekintésére jelentkezés feltételezi a Néző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Pélicom Média nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Nézőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Nem felelős továbbá az esetleges károkért, ha a Tartalom megtekintésére jelentkezés során bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezik és nem felelős a Néző számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

12.3. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Pélicom Média bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

12.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2020. január 14.
Pélicom Média Kft.

1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Pélicom Média Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120

E-mail cím: zona@ilvestream.zone

Adószám: 25740356-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-286613

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Termék neve)

Átvétel időpontja: (Vásárlás időpontja)

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: (Dátum)